En bærekraftig by 

Retail Office Stavanger AS (ROS Eiendom) investerer i og utvikler næringseiendommer i Stavanger sentrum.

Sentrumskjernen er i stor grad utviklet og utbygd, og det finnes lite tilgjengelig tomteareal til nybygg. Det er derimot et stort potensial i å oppgradere og utbedre de byggene vi allerede har i byen. Vårt hovedmål er å bidra til Stavangers unike bymiljø ved å legge til rette for et levende sentrum som er trivelig og attraktivt, der folk vil jobbe, handle og bruke ulike tjenester. Det er bærekraftig for oss og innbyggerne i Stavanger.

De fleste eiendommene vi forvalter finnes i en konsentrert og historisk del av sentrum.

Rehabilitering er viktig og verdifullt av flere årsaker:

  • Redusere utslipp fra byggsektoren. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse reduserer råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk.
  • Skape byrom med særpreg. Det er positivt for innbyggeres tilhørighet og livskvalitet, og bidrar til en attraktiv by for besøkende. 
  • Kulturhistorisk verdi. I tillegg til å være en ressurs for våre leietakere, er bygningene vi forvalter viktige for bybildet som helhet. Rehabiliteringsarbeidet utføres i samarbeid med lokale håndverkere og byantikvaren.

De fleste av byggene våre er historiske og er oppført mellom 1780 og 1972, noe som gir et spennende utviklingspotensial, både arkitektonisk, bygningsteknisk og ikke minst med hensyn til miljø.

Våre bærekraftsmål:

  • Innen 2028 skal alle utleide lokaler ha energikarakter C eller bedre
  • I løpet av 2024 skal de største kontorbyggene våre Breeam in Use sertifiseres
  • Innen 2026 skal minimum 70 % av avfallet i våre bygg kildesorteres
  • ROS Eiendom skal jobbe for bedre tilgjengelighet til sentrum og gode kollektive transportløsninger

ROS Eiendom deltar aktivt i den globale dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har identifisert fem av FNs bærekraftsmål som har spesiell relevans for vår virksomhet. Dette er bærekraftsmål 3, 8,11,12 og 17 med underliggende delmål.

Last ned og les ROS Eiendoms bærekraftstrategi for mer informasjon.